SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Adatvédelmi tájékoztató

Mi az a cookie?

A cookie, „süti” a web szerver által küldött üzenet, kódsorozat, amely az érintett számítógépének háttértárolójára kerül. Ennek célja elsősorban a felhasználó internet böngészési szokásainak azonosítása, illetve alkalmas lehet személyre szabott információk küldésére. Néhány cookie elengedhetetlen az oldal zavartalan működése szempontjából, míg más cookie-k statisztikai adatokat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan, továbbá információkat gyűjtenek annak érdekében, hogy az oldalon személyre szabott tartalommal tegyük kényelmesebbé a böngészést, ezáltal fokozva a felhasználói élményt.

Az oldal által használt sütik:

Süti típusa: Munkamenet süti

  • Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés
  • Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
  • Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
  • Kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer

Süti típusa: Google Analytics

  • Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
  • Adatkezelés célja: Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
  • Adatkezelés időtartama: 2 év, 1 nap, Session, 6 hónap
  • Kezelt adatkör: __utma, __utmb, __utmc, __utmz

A cookie-kat bármikor kikapcsolhatja böngészője menüjében a „Súgó” menüpont utasításait követve. Ugyanakkor a cookie-k kikapcsolása bizonyos funkciók és oldalak nem megfelelő működését okozhatja.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:
Pápai-Tó Fogadó Kft.
Telefonszáma: (+36) 30 204 2059
e-mail címe: info@secretlake.hu

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja gyakorolni:
– személyesen felveszi a kapcsolatot a Secret Lake adatvédelmi tisztviselőjével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 8500 Pápa Malom út 739/10;
– e-mailt küld a Secret Lake adatvédelmi tisztviselője részére a info@secretlake.hu e-mail címre;
– telefonon felveszi a kapcsolatot a Secret Lake adatvédelmi tisztviselőjével a (+36) 30 204 2059 telefonszámon;
Önt az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Secret Lake-től arra vonatkozóan, hogy az oldal kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Secret Lake kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelés céljai;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok
(iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam
(vi) meghatározásának szempontjai;
(vii) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve
(viii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Secret Lake által kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem lesznek felismerhetők a felvétel másolatán.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az odaltól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az Secret Lake a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy az Secret Lake a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

Törléshez való jog

A Secret Lake az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Az oldal a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, az odalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az oldalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben az oldal indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) a Secret Lake-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
(iv) a Secret Lake, illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Secret Lake-et, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Secret Lake, illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) a Secret Lake-nek, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A Secret Lake, valamint a Biztonsági Cég az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Secret Lake, vagy adatfeldolgozói megsértették a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon:
info@secretlake.hu, (+36) 30 204 2059.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

to-topto-top